mei 21, 2018

Privacy en Data Protection in de praktijk

5-daagse Privacy & Data Protection opleiding met stappenplan, praktijkopdrachten en examen.

Vanaf 25 mei 2018 hebben organisaties grote en ongekende verantwoordelijkheden in het kader van privacy- en gegevensbescherming. Er zijn tal van nieuwe verplichtingen plus de verantwoordelijkheid (accountability) om aan te tonen dat organisaties zich houden aan de nieuwe Europese privacywet (AVG of GDPR).

Inhoud training

In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen behandeld waaraan organisaties moet voldoen. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data protection komen aan bod, zoals de rol en taken van de Data Protection Officer (DPO/FG), Data Protection Impact Assessment (DPIA), Big Data, de Meldplicht Datalekken, privacy audits, Privacy by Design (PbD), integratie van het privacybeleid in het informatiebeveiligingsbeleid en tal van andere privacygerelateerde onderwerpen.

Deze praktijkopleiding toetst of je beschikt over de noodzakelijke actuele (theoretische) kennis en met name op het praktisch kunnen toepassen van de nieuwe privacy-wetgeving. Voor alle organisaties is het een behoorlijke uitdaging om de theorie om te zetten naar de praktijk. Het vereist het nodige uitzoekwerk en ervaring om deze vertaalslag te kunnen maken.

De docenten staan je met raad en daad en vele tips terzijde staan. Er is ruimschoots gelegenheid vragen te stellen aan de zeer deskundige experts.

Aan de hand van diverse praktijkopdrachten en een examen (thuisopdracht) kun je zelf toetsen welke kennis en deskundigheid (eventueel) nog ontbreken. De uitslag van het examen wordt (via Skype of vergelijkbaar) met je besproken. Je kunt dan ook nog vragen stellen.

Doelgroep

Deze praktijkopleiding is opgezet voor (toekomstige) Data Protection Officers (DPO’s/FG’s) en voor iedereen die zijn of haar kennis over privacy en data protection wil actualiseren en toetsen en/of medeverantwoordelijk is voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Denk aan privacy officers, CISO’s, IT security managers, compliance officers, IT managers, (privacy) juristen, advocaten, informatiemanagers, informatie-analisten, projectmanagers, accountants, (privacy) auditors, risk managers, HR managers en alle (in- en externe) adviseurs.

Je hebt geen voorkennis nodig om deze praktijkopleiding succesvol te kunnen doorlopen.

Wat je leert in de training

In deze actuele en praktijkgerichte Privacy Impact Assessment (PIA) training leer je onder andere:

 • wanneer een PIA verplicht is;
 • wat een PIA inhoudt;
 • hoe het PIA proces pragmatisch kan worden ingericht;
 • welke kernelementen bij de uitvoering van een PIA horen;
 • hoe u een PIA zo praktisch mogelijk kunt aanpakken;
 • wat de do’s en don’ts zijn;
 • welke praktische (toets)modellen en meetmodellen u voor een PIA kunt gebruiken;
 • hoe u een goede business case voor een PIA opstelt;
 • welke implementatie maatregelen u kunt nemen;
 • hoe u een privacy by design raamwerk kunt opstellen voor systeem- en productontwikkeling; en
 • lessons learned en ‘best practices’ uit zowel het bedrijfsleven als de publieke sector.

Door middel van praktische voorbeelden en oefeningen kom al deze vragen aan bod. Aan de hand van een casus leer je met behulp van een Privacy Impact Assessment (PIA) de privacy-risico’s te identificeren en oplossingen hiervoor te evalueren. Je krijgt praktische tips voor het vertalen van de uitkomst van de PIA naar de maatregelen die je kunt nemen voor een goede uitvoering van het projectplan.

Lesprogramma

DAG I ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) – KERNPUNTEN

De AVG/GDPR in de praktijk

GDPR/AVG implementatiewet, implementatieplan en implementatieprocessen
Compliance in 5 stappen
De rol van de DPO/FG bij implementatie
De rol van het (lijn)management bij de implementatie
Do’s en don’ts bij de implementatie van de EU GDPR/AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – praktische implementatie

Het AVG implementatiemodel (5 logische stappen)
Rol, positie en taken van het implementatieteam
Profiel en samenstelling van het implementatieteam
Alignment met de privacy visie, missie en strategie
Implementatiematrix GDPR/AVG
Implementatie transponering privacy principles
Implementatie van harde en zachte privacynormen
Implementatie transponering privacy principles, rechten van betrokkenen, bewerkersovereenkomsten, gegevensverstrekking buiten de EU
Bezwaar-, beroep- en klachtenprocedures
Toezicht, rol, positie en taken van de DPO/FG
Informatie- en adviesplicht van de DPO/FG
De rol van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s)
Risicobeoordelingen Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Evidence produceren
Data governance
Geheimhoudingsplicht van het implementatieteam

PRAKTIJKOPDRACHT

Maak een plan van aanpak voor uw eigen organisatie dat voldoet aan de AVG

Taken, positionering en functieprofiel van de Data Protection Officer

Professionele kwaliteiten van de Data Protection Officer (DPO/FG)
Vereiste deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving
Taakgerichte competenties
Monitoren, informeren en adviseren
De contactfunctie van de Data Protection Officer (DPO/FG)
De positie van de DPO/FG
Geheimhoudingsverplichting
Accountability van de DPO/FG
Relatie met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Opzet en structuur van het privacy plan

Het privacy profiel van uw organisatie
Privacy nulmeting
PDCA cyclus
Compliance monitoring
Klachtafhandeling
Internationaal verkeer van persoonsgegevens
Kernpunten van toezichtsmanagement
Accountability
Privacy governance

PRAKTIJKOPDRACHT

Maak een functieprofiel van de Data Protection Officer (DPO/FG) voor uw eigen organisatie

DAG II HET WERKPLAN VAN DE DATA PROTECTION OFFICER (DPO/FG)

Het DPO/FG privacyplan – privacy visie, beleid en strategie

Stappenplan
Privacy profiel van uw organisatie
Strategische privacy doelen
Gedrag en cultuur
Privacy awareness programma: inhoud, opzet en management

Inventarisatie en register van verwerkingen

Stappenplan
De rol van de Data Protection Officer (DPO/FG) bij het inventariseren van verwerkingen
Data flow processchema’s
Privacy zorgplichten en inventarisaties van verwerkingen
Toezichtsprofiel van inventarisaties van verwerkingen
Informeren en adviseren volgens de AVG/GDPR
Belang van een goede inventarisatie voor de uitoefening van de taken van de DPO/FG
Een praktische methode voor risicoclassificaties van inventarisaties

De privacy nulmeting, privacy awareness en privacy compliance

Stappenplan
De toegevoegde waarde van een privacy nulmeting
Opstellen van een privacy nulmeting
Belang van data flow processchema’s
Privacy zorgplichten in het perspectief van de privacy nulmeting

Privacy awareness

Opzet en structuur van een privacy awareness programma
Effectief stimuleren van privacy bewustwording
Nut en noodzaak van passende maatregelen
Bevorderen van samenwerking met stakeholders
Omgang met conflicten
Omgang met belangenverstrengelingen
Opzet van een effectieve klachtenprocedure
Externe stakeholderrapportage

PRAKTIJKOPDRACHT

Maak een opzet van een privacy awareness programma

Privacy risicomanagement

De privacy gap-analyse

Stappenplan
Toegevoegde waarde van een privacy gap-analyse
Opstellen van een privacy gap-analyse
Privacy zorgplichten

Het privacy implementatieplan

Positionering en toegevoegde waarde van de Data Protection Officer (DPO/FG) in het privacy implementatieplan
De rol van de DPO/FG bij het bepalen van de ambitieniveaus
De rol van de DPO/FG bij het vaststellen van een privacy implementatieplan

DAG III TOEZICHTSTAKEN VAN DE DATA PROTECTION OFFICER (DPO/FG)

Het evaluatie- en mitigatieplan

Stappenplan
Toegevoegde waarde van de Data Protection Officer (DPO/FG)
Rol van de DPO/FG bij het bepalen van de ambitieniveaus in het evaluatie- en mitigatieplan
Rol van de DPO/FG bij het vaststellen van mitigaties
Rol van de DPO/FG bij het vaststellen van het evaluatie- en mitigatieplan

Privacy audits

Stappenplan certificering en audits
Toegevoegde waarde van de DPO/FG in certificeringstrajecten
De rol van de DPO/FG bij het creëren van compliance evidence

Integraal toezichtsmanagement van de Data Protection Officer (DPO/FG)

Toezicht Key Performance Indicators (KPI’s)
Toezicht KPI’s meerjaren perspectief
Toezicht evidence
Data flow proces management voor toezicht
Privacy zorgplichten in het perspectief van toezichtsmanagement
Informeren en adviseren
Toezicht en handhaving gedurende het implementatietraject

De externe Data Protection Officer (DPO/FG)

Service Level Agreements (SLA’s)
Deliverables

PRAKTIJKOPDRACHT

Maak een goed toezichtsplan voor de Data Protection Officer (DPO)

DAG IV PRIVACY KNELPUNTEN IN DE PRAKTIJK

Beveiliging van persoonsgegevens in de praktijk

Visie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de beveiliging
Informatiebeveiliging
PRAKTIJKCASE Privacy by Design (PbD)
PRAKTIJKCASE Privacy by Default
Data Protection Impact Assessment (DPIA)
DPIA rapportages
DFM (Data Flow Management)
Eisen die de AVG/GDPR stelt aan de beveiliging van persoonsgegevens
Vertaling van de wettelijke beveiligingseisen in uitganspunten voor het informatiebeveiligingsbeleid
Integratie van het privacybeleid en het informatiebeveiligingsbeleid
Relatie met de informatiebeveiligingsnormen (zoals ISO 27001)

Datalekken

Meldplicht Datalekken
De rol van de DPO/FG bij datalekken
Good privacy governance

Bewerkersovereenkomsten

Welke afspraken moeten in een bewerkersovereenkomst gemaakt worden?
De rol van de Data Protection Officer (DPO/FG)

Internationale bescherming van persoonsgegevens

De rol van de Data Protection Officer (DPO/FG)
Waaraan moet doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en/of internationaal opererende organisaties voldoen?

Big data en privacy

De ethische en privacy randvoorwaarden van big data
Van beleid naar gerichte innovatie
Privacy toetsingskader voor analyse en/of big data doeleinden
Adequate anonimisering en/of pseudonomisering van data

Privacy by design (PbD)

Privacy by Design (PbD): achtergrond, bedoeling en betekenis
Privacyverhogende maatregelen (Privacy Enhancing Technologies, PET)

Internet of Things (IoT) en privacy

Internet of Things (IoT): toepassingsmogelijkheden
IoT: voordelen, voorwaarden en privacy issues

Privacy en profiling

Wat houdt profiling in?
In welke gevallen en onder welke voorwaarden is profiling toegestaan?
Welke procedures en maatregelen moet u nemen om aan de eisen die de GDPR/AVG aan profiling stelt te kunnen voldoen?

DAG V PRIVACY KNELPUNTEN IN DE PRAKTIJK

Rechten van betrokkenen

Rechtsbescherming van betrokkenen
Klachtrecht
Recht op inzage
Recht op materiële en immateriële schadevergoeding

Privacy klachtenprocedures

Privacy klachten
Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI)
De Nederlandse Privacy Ombudsman (NPO)

Privacy evidence van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Overleggen van bewijs voor het daadwerkelijk naleven van privacy verplichtingen richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Privacy audit technieken
Borging van de AP Richtsnoeren Beveiliging van Persoonsgegevens
Kernpunten beveiliging van ISO27001, ISO27002, NEN7510, NEN7512 en NEN7513 (logging)
Rol van de Data Protection Officer (DPO/FG) bij beveiligingsmaatregelen
Praktische afspraken met de CISO/CIO/CISA
Toegevoegde waarde van audits en certificeringen
Beveiligingsafspraken met ketenpartners
Opzet en werking van privacy audits ex art. 39 AVG

Privacy compliance instrumenten

Welke compliance instrumenten zijn er met betrekking tot privacy en hoe werken deze?

Privacy audits

Opzet van een privacy audit
Eisen die aan een privacy audit gesteld worden
Hoe formuleert u de opdracht voor een privacy audit?
Hoe houdt u toezicht op de uitvoering van een privacy audit?

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

De verschillende soorten Data Protection Impact Assessments (DPIA’s)
Noodzaak en opzet van een DPIA bepalen voor verschillende situaties
Hoe voert u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit?
Hoe moet u de resultaten van een DPIA interpreteren?

PRAKTIJKOPDRACHT

Stel een Data Protection Impact Assessment (DPIA) o

PRAKTIJKEXAMEN

Thuisopdracht

De uitslag van het examen wordt (via Skype of vergelijkbaar) met u besproken. U kunt dan tevens uw laatste vragen stellen.

Ervaren en deskundige docent

De docent van deze training is mr. drs. Romeo Kadir MA LLM MSc, een toonaangevende expert op het gebied van privacy en gegevensbescherming en ook eindredacteur van de succesvolle schriftelijke (en online) opleiding Data Protection Officer (DPO) in de praktijk.

Romeo Kadir houdt zich al ruim 20 jaar professioneel bezig met privacy en data protection en heeft al vele Data Protection Officers (DPO’s) en Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG’s) opgeleid. Romeo heeft in 2003 aan de basis gestaan van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG). Op dit moment bekleedt Romeo een aantal Data Protection Officer (DPO) gerelateerde functies bij verschillende organisaties en treedt hij als externe Data Protection Officer (DPO) op voor een aantal (publieke) organisaties. Daarnaast is hij hoofd research & development van het European Privacy Center for Excellence, voorzitter van de raad van toezicht van het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) en voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Privacy Nederland (SPN).

PE-punten

Deze 5-daagse opleiding Privacy & Data Protection draagt bij aan het vergaren van PE-punten. Je ontvangt o.a. 25 PE-punten van Holland Quaestor HQ (de vereniging van Nederlandse trustkantoren).

Examen

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen in de vorm van een thuiswerkopdracht die je na afloop digitaal kunt inleveren. De hoofddocent beoordeelt de uitwerking en koppelt zijn bevindingen telefonisch terug in een 1-op-1 sessie van maximaal 1 uur. Bij voldoende resultaat word  ingeschreven in het Nederlandse Register voor Privacy Opleidingen (NRPO) dat gehouden wordt door de Nederlandse Privacy Academie (NPA).

Datum, locatie en kosten

De training Privacy Impact Assessment (PIA) in de praktijk bestaat uit 5 lesdagen en wordt centraal in het land gehouden. De lesdagen starten om 09:30 uur en eindigen om ongeveer 17:00 uur.

De training vindt plaats op 12, 19 en 26 september + 3 en 10 oktober 2018.

De kosten van de 5-daagse training Privacy & Data Protection in de praktijk bedragen € 3.780,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief de uitgebreide cursusmap met praktische informatie en checklists, het examen, 1 uur bespreking van het examen, het handboek ‘Data Protection Officer’ (DPO/FG) lunches en koffie/thee.